Her finder du en redegørelse for, hvordan Levende Kirke anvender de personlige oplysninger, som du giver os tilladelse til.
 
Levende Kirke respekterer brugeres privatliv. Vi behandler al persondata i overensstemmelse med Persondataloven. Ifølge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Det er Levende Kirke ansvarlig for. Derfor sørger vi for, at de data vi registrerer behandles omhyggeligt og beskyttes i henhold til  gældende standarder.
 
Indsamlet data   
Vi indsamler følgende type data:
1: Medlemsdata,
2: Deltagere i arrangementer,
3: Øvrige kontakter, der ønsker at være tilknyttet menigheden
4: Data om børn under 18 år af medlemmer eller øvrige kontakter
5: Økonomiske bidragsydere,
6: Data om frivillige.
 
For 1-6 indsamles generelt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
For 1. Medlemmer indsamles desuden fødselsdag, dåbsdag, evt. ægtefælle og vielsesdag. For 2. Øvrige kontakter indsamles ligeledes fødselsdag, dåbsdag, evt. ægtefælle og vielsesdag, hvis de ønsker det.
For 3. Børn indsamles fødselsdag.
For 5: Bidragsydere indsamles også cpr.nr., på de bidragsydere, der ønsker skattefradrag
 
Formålet med at indsamle informationen er, at sikre, at vi kan gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjeneste og kontakt med dig. For økonomiske bidragsydere, som ønsker at modtage skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi også cpr-nummer til brug for vores indberetning til SKAT. Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. I henhold til lovgivningen er vi fx forpligtet til at føre en medlemsliste, men det kan også være andre typer af persondata, som vi er forpligtet til at indsamle, behandle og opbevare fx i forbindelse med arbejde med børn og unge. Vi bruger ikke flere data end, hvad der er højst nødvendigt for os til det konkrete formål.
 
Opdatering af data
Vi kontrollerer og opdatere persondata Vi kontrollerer løbende de persondata, vi behandler om dig, for at sikre, at de ikke er urigtige eller vildledende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.  
 
Sletning af data
Når dine data ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til, sletter vi dine persondata. Det indebærer, at medlemmers digitale data og data om personer med økonomisk mellemværende med menigheden opbevares indeværende år plus 5 år efter at relationen er ophørt (jfr. bogføringsloven). Medlemmers og øvrige kontakters navne og adresser m. v. slettes på adresseliste ved førstfølgende revision af adresselisten efter, at relationen til menigheden er ophørt. Samtykkeerklæringer opbevares, indtil relationen til menigheden ophører, eller indtil samtykket tilbagekaldes. Børneattester opbevares, indtil attestens gyldighed udløber.     Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. Hvis det skulle blive relevant for os i forbindelse med et arrangement at overveje at videregive dine persondata til en samarbejdspartner, vil dit samtykke blive indhentet på forhånd, og du vil blive orienteret om, hvad dine data vil blive brugt til på forhånd, og du kan altid gøre indsigelse mod videregivelse af dine oplysninger. I tilfælde af, at vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata fx som led i indberetning til en myndighed vil vi ikke indhente dit samtykke på forhånd.  
 
Opbevaring af data  
De data menigheden registrerer, opbevares primært digitalt bag tofaktor-login på pc med backup i skyen, og med opdaterede sikkerhedsprogrammer. De data, som opbevares fysisk (dvs registreringskort, samt samtykkeerklæringer m.m.), ligger i aflåst skab eller tilsvarende.
 
Indsigelse og klagemulighed
Hvis du mener at se fejl i kirkens datahåndtering ser brud på datasikkerheden, skal du i første omgang rette henvendelse til lederne i kirken eller kassereren. Bliver der ikke rettet op på forholdet, kan klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.
 
Ændringer
Levende Kirke  vil løbende revidere denne privatlivspolitik, når lovgivningen eller menighedens situation kræver det. Den til enhver tid gældende version kan hentes på kirkens hjemmeside www.levendekirke.dk.